notářství

  • Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), kterou stát pověřil notářským úřadem.
  • Notářským úřadem se rozumí soubor pravomocí k notářské a další činnosti stanovené zákonem trvale spojený s místem výkonu této činnosti.
  • Notářskou činností se rozumí sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy, a přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.
  • Notář dále může v souvislosti s notářskou činností v rámci další činnosti poskytovat právní pomoc, a to poskytovat právní porady, sepisovat listiny a zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v některých nesporných řízeních v občanském soudním řízení. Notář může vykonávat správu majetku, zastupovat v této souvislosti a může též vykonávat funkci správce konkursní podstaty, zvláštního správce, zástupce správce nebo vyrovnacího správce v řízení konkursním a vyrovnacím.
  • Stanoví-li tak jiný zákon než notářský řád, může notář vykonávat i jinou činnost. Touto činností je dle platné právní úpravy například provádění identifikace osob nebo činnost notáře jako soudního komisaře, kterého soud po zahájení řízení o dědictví obligatorně pověří, aby za odměnu provedl úkony v řízení o dědictví. Činnost notáře vykonává notář za úplatu.
  • Jednou z podmínek zahájení činnosti notáře je uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností notáře a toto pojištění odpovědnosti za škodu musí trvat po celou dobu výkonu činnosti notáře.