odměna notáře

  • Notář si za notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu. Odměna notáře je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky. 
  • Výše odměny notáře se určí podle jednotlivé sazby pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu. 
  • V případě dědického řízení o výši odměny notáře rozhoduje soud. 
  • Za shodné notářské služby zaplatíte v jakékoliv notářské kanceláři stejnou finanční částku. Tímto opatřením se zamezuji konkurenci mezi notáři a vytváření tržních cen, neboť práce notáře musí být vykonávána objektivně a nestranně. 
  • Výjimkou z pevných cen za notářské služby mohou být smluvní ceny za související úkony. Souvisejícím úkonem u sepsání kupní smlouvy na nemovitost je například sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
  • Notář může svoji odměnu v některých vyhláškou stanovených případech zvýšit až o 100%. Mezi tyto případy patří například práce prováděná ve večerních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu. Svoji odměnu může zvýšit také zasložitý a časově náročný úkon. Pokaždé musí žadatele na tuto skutečnost předem upozornit. 
  • Notář má nárok požadovat náhradu hotových výdajů vynaložených v souvislosti s poskytnutou službou. 
  • Notáři nenáleží odměna za práci,která má neodstranitelné vady.