řízení o pozůstalosti

JUDr. Martin Foukal byl Okresním soudem pro Prahu - východ pověřen jako soudní komisař pro obvod č.3, zahrnující obce: Březí, Čestlice, Dobřejovice, Herink, Modletice, Nupaky, Popovičky, Radějovice a Říčany na základě rozvrhu Krajského soudu v Praze.

Notář jako soudní komisař má postavení soudu I. stupně. Notáři je vyřízení pozůstalosti přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu zachování nestrannosti a objektivity soudního rozhodování. Řízení se zahajuje zpravidla bez návrhu na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. V řízení o pozůstalosti notář jako první kontaktuje většinou osobu, která se postarala o pohřeb zůstavitele a sdělí, co všechno bude třeba pro vyřízení pozůstalosti učinit. Dědické řízení se řídí právem platným ke dni smrti zůstavitele.

Pozůstalost tvoří veškeré jmění, které zůstavitel zanechal v okamžiku své smrti. Na dědice tak přechází nejenom majetek, ale i dluhy zůstavitele. Uplatní-li dědic v průběhu řízení o pozůstalosti tzv. výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele pouze do výše ceny nabytého dědictví. Pokud by dědic výhradu soupisu neuplatnil, nebo pokud se ukáže, že při soupisu nějaký majetek úmyslně zatajil, bude povinen hradit dluhy v plné výši.

Dědic je oprávněn dědictví odmítnout výslovným prohlášením u soudu. Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem v řízení o pozůstalosti vzdát ve prospěch jiného dědice.

Dědického práva se také lze zříci již předem, a to smlouvou se zůstavitelem. Smlouvu o zřeknutí se dědického práva musí sepsat notář formou notářského zápisu.

Účelem řízení o pozůstalosti je potvrdit dědicům nabytí majetku, který z pozůstalosti nabyli. Uvede-li zůstavitel v závěti, jak má být jeho pozůstalost rozdělena a nestanovil možnost uzavření dohody mezi dědici jinak, než závětí stanovil, je nutné respektovat jeho vůli.

postup před zahájením dědického řízení

Po úmrtí lékař vystaví a odešle list o prohlídce zesnulého na matriku, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

Pohřební služba zajistí pohřeb a vystaví fakturu objednateli pohřbu. Pohřební služba může zaslat podklady pro vyhotovení úmrtního listu přímo matričnímu úřadu.

Úmrtní list vystaví matrika, v jejíž správním obvodu fyzická osoba zesnula, a to ve lhůtě do 30 dnů od úmrtí.

Zahájení dědického řízení. Opis úmrtního listu matrika zasílá na soud, v jehož obvodu měl zůstavitel poslední trvalý pobyt. Soud pověří notáře jako soudního komisaře k provedení úkonů v řízení o pozůstalosti, a to podle předem stanoveného rozvrhu.

Notář – soudní komisař pozve zpravidla vypravitele pohřbu k jednání, které se nazývá Předběžné šetření, při kterém zjistí okruh dědiců ze zákona i povolaných listinami o pořízení pro případ smrti, rozsah majetku zůstavitele, dluhů a další potřebné údaje a informace k projednání.

KAM ODEVZDAT OSOBNÍ DOKLADY ZESNUTÉHO
Název Místo odevzdání
Občanský průkaz Matrika obecního úřadu v místě úmrtí nebo v místě bydliště
Řidičský průkaz Dopravní inspektorát
Kartička pojištěnce Zdravotní pojišťovna
Cestovní pas Obecní úřad oddělení pasů
Vojenská knížka Vojenská správa