zajištění závazků

notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti

Nejefektivnější způsob, jak zajistit vrácení půjčených peněz, je pro věřitele notářský zápis, ve kterém dá dlužník věřiteli svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci. Obsahem notářského zápisu je závazek dlužníka, že ve stanovené lhůtě řádně splní své závazky vůči věřiteli pod pohrůžkou následné exekuce jeho majetku.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž základě lze exekutora přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka. V případě nesplacení půjčky tak není třeba před exekucí absolvovat zpravidla zdlouhavé soudní řízení, ve kterém je dlužníkovi nejdříve uloženo dluh zaplatit, a až poté lze přistoupit k řízení exekučnímu. Často pak může být na vymáhání peněz pozdě.

Svolení k vykonatelnosti může obsahovat přímo notářský zápis o právním jednání ve kterém se účastník zaváže splnit peněžitý dluh vyplývající ze zakládaného závazkového právního vztahu (kupní smlouva, smlouva o zápůjčce...)

Svolení k vykonatelnosti může obsahovat notářský zápis o právním jednání kterým je uznání peněžitého dluhu. Dále je možno sepsat notářský zápis o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu se svolením k vykonatelnosti, zejména případech, kdy je již pohledávka splatná a věřitel je ochoten poskytnout dlužníkovi ke splacení dodatečnou lhůtu.

zástavní smlouvy a Rejstřík zástav

Zástavní smlouva je jedním ze způsobů, jak lze zajistit pohledávku. Věřitel se tak dostává do výhodnějšího postavení, neboť v případě prodlení dlužníka se splněním dluhu se věřitel může uspokojit zpeněžením zástavy. Zástavou může být každá věc, s níž lze obchodovat (věc hmotná i nehmotná, movitá i nemovitá).  

V případě, kdy je předmětem zástavy závod nebo jiná věc hromadná, nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí, nebo ujednají-li si to strany zástavní smlouvy, musí být zástavní smlouva sepsaná ve formě notářského zápisu a zástavní právo k takové věci pak vznikne až jeho zápisem do Rejstříku zástav. Rejstřík zástav vede v elektronické podobě Notářská komora České republiky a zápis zástavního práva na základě zástavní smlouvy do Rejstříku zástav zajistí notář, který zástavní smlouvu sepsal.   
Výhodou zápisu do Rejstříku zástav je, že vázne-li na věci více zástavních práv, uspokojí se právo zástavního věřitele zapsané v Rejstříku zástav nebo ve veřejném seznamu podle pořadí zápisu přednostně před právem vzniklým jiným způsobem.

Rejstřík zástav slouží nejen k povinným zápisům zástavních práv, ale je možné v něm i vyhledávat. Kterýkoliv notář vydá každému na jeho žádost opis nebo výpis z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc není evidována jako zástava. Lze tak předejít riziku koupě zastavené věci. Taková opatrnost se může vyplatit zejména při koupi hodnotnější věci, například automobilu, závodu atd.

Podle občanského zákoníku lze do Rejstříku zástav také zapsat pouze zákaz zřízení zástavního práva k věci, aniž by k této věci muselo být zároveň zřízeno zástavní právo, zákaz zřízení dalšího zástavního práva k zástavě nebo budoucí zástavní právo.

Notář může rovněž sepsat smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem, které jsou  evidované v katastru nemovitostí, katastrální úřad notářské zápisy přezkoumává zjednodušeným postupem. Zástavní právo i v tomto případě však vzniká jeho zápisem (vkladem) do katastru nemovitostí.