Informace

Notář je fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), kterou stát pověřil notářským úřadem.
Notářským úřadem se rozumí soubor pravomocí k notářské a další činnosti stanovené zákonem trvale spojený s místem výkonu této činnosti.
Notářskou činností se rozumí sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy, a přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.
Notář dále může v souvislosti s notářskou činností v rámci další činnosti poskytovat právní pomoc, a to poskytovat právní porady, sepisovat listiny a zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení a v některých nesporných řízeních v občanském soudním řízení. Notář může vykonávat správu majetku, zastupovat v této souvislosti a může též vykonávat funkci správce konkursní podstaty, zvláštního správce, zástupce správce nebo vyrovnacího správce v řízení konkursním a vyrovnacím.
Stanoví-li tak jiný zákon než notářský řád, může notář vykonávat i jinou činnost. Touto činností je dle platné právní úpravy například provádění identifikace osob nebo činnost notáře jako soudního komisaře, kterého soud po zahájení řízení o dědictví obligatorně pověří, aby za odměnu provedl úkony v řízení o dědictví. Činnost notáře vykonává notář za úplatu.
Jednou z podmínek zahájení činnosti notáře je uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností notáře a toto pojištění odpovědnosti za škodu musí trvat po celou dobu výkonu činnosti notáře.

JUDr. Martin Foukal byl Okresním soudem pro Prahu - východ pověřen jako soudní komisař pro obvod č.1, zahrnující obce:  Čestlice, Dobřejovice, Herink, Modletice, Nupaky, Popovičky, Radějovice a Říčany na základě rozvrhu Krajského soudu v Praze.

Notář jako soudní komisař má postavení soudu I. stupně. Notáři je vyřízení pozůstalosti přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu zachování nestrannosti a objektivity soudního rozhodování. Řízení se zahajuje zpravidla bez návrhu na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. V řízení o pozůstalosti notář jako první kontaktuje většinou osobu, která se postarala o pohřeb zůstavitele a sdělí, co všechno bude třeba pro vyřízení pozůstalosti učinit. Dědické řízení se řídí právem platným ke dni smrti zůstavitele.

Pozůstalost tvoří veškeré jmění, které zůstavitel zanechal v okamžiku své smrti. Na dědice tak přechází nejenom majetek, ale i dluhy zůstavitele. Uplatní-li dědic v průběhu řízení o pozůstalosti tzv. výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele pouze do výše ceny nabytého dědictví. Pokud by dědic výhradu soupisu neuplatnil, nebo pokud se ukáže, že při soupisu nějaký majetek úmyslně zatajil, bude povinen hradit dluhy v plné výši.

Dědic je oprávněn dědictví odmítnout výslovným prohlášením u soudu. Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem v řízení o pozůstalosti vzdát ve prospěch jiného dědice.

Dědického práva se také lze zříci již předem, a to smlouvou se zůstavitelem. Smlouvu o zřeknutí se dědického práva musí sepsat notář formou notářského zápisu.

Účelem řízení o pozůstalosti je potvrdit dědicům nabytí majetku, který z pozůstalosti nabyli. Uvede-li zůstavitel v závěti, jak má být jeho pozůstalost rozdělena a nestanovil možnost uzavření dohody mezi dědici jinak, než závětí stanovil, je nutné respektovat jeho vůli.

Postup před zahájením dědického řízení

Po úmrtí lékař vystaví a odešle list o prohlídce zesnulého na matriku, v jehož správním obvodu fyzická osoba zemřela.

Pohřební služba zajistí pohřeb a vystaví fakturu objednateli pohřbu. Pohřební služba může zaslat podklady pro vyhotovení úmrtního listu přímo matričnímu úřadu.

Úmrtní list vystaví matrika, v jejíž správním obvodu fyzická osoba zesnula, a to ve lhůtě do 30 dnů od úmrtí.

Zahájení dědického řízení. Opis úmrtního listu matrika zasílá na soud, v jehož obvodu měl zůstavitel poslední trvalý pobyt. Soud pověří notáře jako soudního komisaře k provedení úkonů v řízení o pozůstalosti, a to podle předem stanoveného rozvrhu.

Notář – soudní komisař pozve zpravidla vypravitele pohřbu k jednání, které se nazývá Předběžné šetření, při kterém zjistí okruh dědiců ze zákona i povolaných listinami o pořízení pro případ smrti, rozsah majetku zůstavitele, dluhů a další potřebné údaje a informace k projednání.

KAM ODEVZDAT OSOBNÍ DOKLADY ZESNUTÉHONázev                                                     Místo odevzdání
Občanský průkaz                  Matrika obecního úřadu v místě úmrtí                                                       nebo v místě bydliště

Řidičský průkaz                      Dopravní inspektorát
Kartička pojištěnce                Zdravotní pojišťovna
Cestovní pas                            Obecní úřad oddělení pasů
Vojenská knížka                      Vojenská správa

Notář si za notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu. Odměna notáře je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky.
Výše odměny notáře se určí podle jednotlivé sazby pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu.
V případě dědického řízení o výši odměny notáře rozhoduje soud.
Za shodné notářské služby zaplatíte v jakékoliv notářské kanceláři stejnou finanční částku. Tímto opatřením se zamezuji konkurenci mezi notáři a vytváření tržních cen, neboť práce notáře musí být vykonávána objektivně a nestranně.
Výjimkou z pevných cen za notářské služby mohou být smluvní ceny za související úkony. Souvisejícím úkonem u sepsání kupní smlouvy na nemovitost je například sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Notář může svoji odměnu v některých vyhláškou stanovených případech zvýšit až o 100%. Mezi tyto případy patří například práce prováděná ve večerních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu. Svoji odměnu může zvýšit také zasložitý a časově náročný úkon. Pokaždé musí žadatele na tuto skutečnost předem upozornit.
Notář má nárok požadovat náhradu hotových výdajů vynaložených v souvislosti s poskytnutou službou.
Notáři nenáleží odměna za práci,která má neodstranitelné vady.

Užitečné odkazy

CzechPoint
Notářská komora České republiky
ČÚZK
Justice.cz

Sbírka zákonů

Adresa

Michelská 12/22
140 00 Praha 4, Michle

Telefon:

+420 241 482 163-4